Doradztwo Prawne GoldBench świadczy usługi z zakresu prawa imigracyjnego, które dotyczą między innymi: pozwolenia na pobyt czasowy (karta pobytu), zezwolenia na pobyt stały, zezwoleń na pracę (oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy). Pomagamy również w procedurze uzyskania polskiego obywatelstwa, a także uznania za obywatela polskiego. Naszym klientom udzielamy również porad w innych kwestiach, jak założenie działalności gospodarczej bądź zakup nieruchomości w Polsce.

Dział Prawa Imigracyjnego (Prawa cudzoziemców) zapewnia pełną opiekę prawną — zarówno dla pracodawców, jak i dla pracowników cudzoziemców. Nasza opieka prawna obejmuje pomoc w uzyskaniu:

  • zezwolenia na pracę typu A (dla pracowników — cudzoziemców);
  • zezwolenia na pracę typu B (dla członków zarządu);
  • zezwolenia na pracę typu C, D i E (dla pracowników delegowanych do Polski z zagranicy);
  • oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy (dla obywateli Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Armenii i Rosji);
  • zaproszenia do Polski;
  • zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (tzw. Karta Pobytu);
  • zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na prowadzenie działalności gospodarczej (Karta Pobytu związana z firmą);
  • zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na studia/naukę;
  • zezwolenia czasowy ze względu na inne okoliczności;
  • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
  • zezwolenia na pobyt stały;
  • obywatelstwa polskiego;
  • uznania za obywatela polskiego;
  • rejestracji pobytu obywatela UE w Polsce;
  • numeru PESEL;
  • świadczeń finansowych dla posiadaczy Karty Polaka, którzy planują ubiegać się o pobyt stały w Polsce;
  • rejestracji spółki dla cudzoziemców (+ obsługi prawnej spółki cudzoziemca).
Pomożemy Państwu również w:
 
  • analizie legalności pobytu Cudzoziemca w Polsce;
  • analizie legalności pracy Cudzoziemca w Polsce;
  • analizie możliwości pozostania Cudzoziemca w Polsce;
  • pomocy w wyborze optymalnej procedury legalizacji pobytu Cudzoziemca;
  • skompletowaniu niezbędnej podczas procedury legalizacji dokumentacji;
  • reprezentacji Pracodawcy/Cudzoziemca w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania odpowiednich zaświadczeń, zgód oraz pozwoleń;
  • reprezentacji Pracodawcy/Cudzoziemca w postępowaniu odwoławczym.